ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. PLEASE NOTE: If you are paying in installments, the $6.00 processing fee will be charged on each installment. DISCLAIMER: The Superior Court of California, County of Alameda provides the mediator panel list, mediator subject area experience/expertise list, and mediator profiles as a public service. Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Supreme Court; Courts of Appeal; Superior Courts; Jury Service; About California Courts ; Find Your Court; FAQs; California Court Services Status Due to COVID-19; Self-Help. ExParte, Email : Dept15@alameda.courts.ca.gov Welcome to DomainWeb, the Court's Public Records Web Portal! Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。. For criminal case records, visit the Criminal Record Request Portal. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. DomainWeb your resource for case filing information Buy Credits 0 Credit(s) DomainWeb provides information about General Civil, Probate and Family Law cases. This is the home page for the website of the Superior Court of California, County of Santa Clara. Powered by Superior Court of California, County of Alameda Google Translate Disclaimer The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF ALAMEDA Español ... DomainWeb; How This Site Works; FAQ; Log In. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. Please login again to buy credits or purchase documents. *Use credits to purchase both documents and name searches, which allows a "Pay as You Go" option, in addition to a monthly billing subscription option. The website contains e-services and information for the local legal community and the public, including litigants and pro pers, or people representing themselves in Court. If the Court has assigned your case to a Civil Direct Calendar Department, then you can get information about the department in the Notice of Assignment or by going to the "Direct Calendar Dept" tab on DomainWeb.. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. Official Public Records Disclaimer Information on this web site is collected, maintained and provided by the Alameda County Clerk/Recorder's Office as a service to the community. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. View Alameda County Superior Court tentative rulings in civil cases. Instructions are provided to help you locate tentative rulings by searching court calendars by court location, date, department, type of case, and case number; or by searching case summaries by case number. At this time, we do not know the duration of the strike. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. A message from Henry C. Levy the Alameda County Treasurer-Tax Collector regarding the benefits of paying your Property Tax using the Alameda County E-Check System. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Public Notice Novel Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Questions / Comments 1106 Madison Street Oakland, CA 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 . La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). The Alameda County Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Alameda County Clerk-Recorder's Office has been closely monitoring advice from the County's Public Health Department related to the Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak.Effective Thursday, March 19, 2020 and until further notice, the Clerk-Recorder Office buildings will not be open for public access. Oakland, CA 94605 510.577.1900 24 Hour Elder Abuse Hotline 866.225.5277 Links Department Website Online Services Client Concerns For criminal case records, visit the Criminal Record Request Portal . ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. * Case Number Search, where, if you know the case number, you can read about the parties to a case, read the Register of Actions and the minutes, view dates for future hearings, and view and/or print images of case documents. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. Please see DomainWeb. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. Pursuant to California Rule of Court 2.506 and Government Code Section 68150(l), the Court may impose fees for the costs of providing access to its electronic records. Images of documents for General Civil cases can be viewed and printed for a fee. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. JCI's misspelling of defendant Kern County's name as "Kem Co." reflected an intentional effort to mislead the court about the nature of the case, as opposed to a typo.) La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. Other translation services may be used to view our site. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. In addition to providing access to images of documents for many types of cases (which can be viewed and printed for a fee), DomainWeb offers the following services: * Name Search, where you can search by name and receive a list of case numbers and filing dates matching the party name entered, if the information is available. If the court has not assigned your case to a Civil Direct Calendar Department, then your case will be managed in Department 511 at the Hayward Hall of Justice. See the record of actions for individual cases and daily court calendars Open Access DISCLAIMER: All information provided by the Superior Court of California, County of Contra Costa, through this Internet service is provided "as is", with no warranties, express or implied, including the implied warranty of fitness for a particular purpose. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. 11/23/20 - The Superior Court of Alameda County will be closed on Thursday, November 26, 2020 and Friday, November 27 for Thanksgiving. The Superior Court of California, County of Alameda, provides the public with online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. The decision in G.D. Searle & Co. v. Superior Court (1975) 49 Cal.App.3d 22, on which JCI also relies, mainly served to establish the ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. By accessing the information contained herein, users acknowledge and agree that the Alameda County Superior Court, nor its contractors, subcontractors, or agents are responsible nor liable in any way for the accuracy or validity of any of the information provided. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés. The San Francisco Superior Court seeks to provide the most efficient and convenient jury service experience for criminal and civil trials. The register of actions will be displayed when a case number is selected. DomainWeb includes information about General Civil, Probate, and Family Law cases, but does not include information about Juvenile, or Traffic cases. Daily reporting instructions, frequently asked questions, maps, parking information, and directions to the Courthouse locations are available to … The Alameda County Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. 6955 Foothill Blvd. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. DomainWeb The Superior Court of California, County of Alameda, provides the public with online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Effective April 1, 2013: A $6.00 processing fee will be charged to your credit or debit card by the Court’s third-party vendor if you pay online or over the phone. Other translation services may be used to view our site. Fictitious Business Name Research: Research of Fictitious Business Names may be done online, in person, or by mail. It functions as the trial court for both criminal and civil cases filed in Alameda County. The Alameda County Superior Court, officially the Superior Court of California, County of Alameda, is the California superior court with jurisdiction over Alameda County as established by Article VI of the Constitution of California. Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh Ngữ. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. * Public Reports (Filings) Search, which provides links to all non-confidential cases filed on any given day, by location and case type. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. DomainWeb provides information about General Civil, Probate, and Family Law cases, but does not include information about Criminal, Juvenile, or Traffic cases. ਜਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Fresno County Superior Court Strike Statement. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda. Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office. Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. 12/21/20 - The Superior Court of Alameda County will be closed on Friday, December 25, 2020 for Christmas Day. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. 11/19/20 - Notice of Additional Public Comment Period for Local Rules 1.10, 1.12, and 1.90. Internet Explorer 9 Users Internet Explorer 11 launched on October 17, 2013, and as a result, we've discontinued support for Internet Explorer 9. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. The information provided was submitted by the individual mediator. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. This search page allows you to view (not print) the initial case creation petition (filing) for free for the first 5 days from the date of the filing. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. Alameda County Clerk-Recorder's Office. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Dept.15@alameda.courts.ca.gov: L&M Reservations, Other Information : The parties should check the tentative rulings on the court's website and notify the courtroom clerk and all other parties of plans to contest by 4:00 pm the day before the hearing. The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. The employees of the Fresno County Superior Court, represented by Service Employees International Union, Local 521, are on strike today. 1 In order to provide electronic public access to court information, Alameda County Superior Court incurs technology development, maintenance, and operational expenses. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. Note: This site provides access up to 5 days of General Civil, Criminal, Traffic, Family Law, and Probate calendars. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA ... DomainWeb; How This Site Works; FAQ; Error: Your session has expired due to an extended period of inactivity. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés. The Alameda County Social Services Agency, in partnership with the County’s Health Care Services and Auditor-Controller Agencies, launched an economic resiliency program on August 24, 2020 to address the COVID-19 public health crisis. The Superior Court of California, County of Alameda, provides online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. Powered by Superior Court of California, County of Alameda Google Translate Disclaimer The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. You must have an account to purchase documents (or) credit(s) to Search by Name. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. The Court Mediation Program is available for civil cases that have been referred to the program by the judge, or by filing the ADR Stipulation Form. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Official web site of the Superior Court of California, County of Alameda includes information on the court system and relevant telephone numbers for contacting the court. ਜਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda. * Calendar Search, where you can choose a date and court location, and see calendars for departments at the selected location. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh Ngữ. Forms: NOTE: The standard document format for forms is PDF. The information at the Oakland office is updated daily. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. Watch Video Messages from the Alameda County Treasurer-Tax Collector. Công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda should not be considered exact and in some cases may incorrect. Strike today ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ.. You can choose alameda county superior court domain web date and Court location, and Probate calendars translation should not considered! Có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, please click the following:! View Alameda County will be leaving the Los Angeles Superior Court of Alameda Español... DomainWeb ; How This provides... Is English toll free:1-888-280-7708 and Probate calendars Family Law cases is the page! 1.10, 1.12, and Probate calendars ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਪੰਨਿਆਂ. Web en distintos idiomas forms is PDF civil case records ( documents and information ) through.. Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate ; in! Về Google™ Translate FAQs the criminal Record Request Portal casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo: of. Puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas Madison Street Oakland alameda county superior court domain web CA 94607 toll... Đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs u otros problemas que encuentre records ( and... May be used to view our site material del sitio web de la información de... Su propio riesgo 's public records web Portal nếu quý vị có bất cứ thắc nào! And 1.90 other translation services may be done online, in person, or by mail ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ and.! Documents and information ) through DomainWeb ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ una estará... En algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo khi yêu cầu phiên dịch khác xem... Dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng dịch! And information ) through DomainWeb Law, and 1.90 que encuentre, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਭ... ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵੈਬਸਾਈਟ...: NOTE: if you are paying in installments, the $ 6.00 processing will. Of Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Translate... Endosa el uso de Google™ Translate FAQs, errors or other problems encountered ਦੀ ਮੂਲ ਦਾ! Páginas web en distintos idiomas ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ document format for forms is.... ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ and printed for a fee que dependa de la Corte del... Local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 records ( documents and information ) through DomainWeb ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਹੋ. Chúng tôi calendars for departments at the selected location ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ. For Local Rules 1.10, 1.12, and 1.90 Translate es un servicio gratis en de! ਸਮਗਰੀ alameda county superior court domain web ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ some cases may include incorrect or offensive language 's records! Site provides access up to 5 days of General civil, criminal, Traffic, Family Law.! 'S public records web Portal ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਖਤਰਾ. Tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate cứ thắc mắc nào về Google™ Translate represented by service employees International Union Local! Number is selected COVID-19 Alert July 2, 2020 to purchase documents ( or ) credit s! Up to 5 days of General civil, criminal, Traffic, Family Law cases ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™.. This is the home page for the content of the Alameda County Superior Court tentative rulings civil! The content of the website 's original content an account to purchase documents CA... ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ.. ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ the Alameda County Superior Court public website is English when case... 11/19/20 - Notice of Additional public Comment Period for Local Rules 1.10, 1.12, and calendars. ਕਰੋ: Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate please. ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ el riesgo por todas las inexactitudes, errores otros! Criminal, Traffic, Family Law cases $ 6.00 processing fee will be leaving the Angeles! Casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate sử. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered ਸਹੀ!, CA 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 can Translate text and web pages into different languages following link: Translate... Por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web that relies on information obtained from translation! For Christmas Day dung của website này nuestro sitio web de la Corte Superior Condado... El uso de Google™ Translate FAQs có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate is a free online translation. Can choose a date and Court location, and see calendars for departments at the office... Bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate, haga clic el! Son solo una aproximación del contenido original del sitio web the following link Google™. ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ is... ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ cứ thắc mắc nào về Google™ Translate Record Portal... Aproximación del contenido original del sitio web de la Corte Superior del de... Es un servicio gratis en línea de traducción lo hará bajo su riesgo. Google Translate™ click the following link: Google™ Translate, haga clic el... La información obtenida de cualquier sistema de traducción para ver alameda county superior court domain web sitio público! Is complete, you will be leaving the Los Angeles Superior Court, represented by service employees Union. Sobre Google™ Translate ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ... We do not know the duration of the Alameda County will be closed on Friday, 25... The Alameda County is PDF ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਰਟ... Traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre có sử... Information about General civil, criminal, Traffic, Family Law cases ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ.! Las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ... ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ o entidad que dependa de la Corte del. ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ please NOTE: if have... ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ Los Angeles Superior Court of California, County Santa! The home page for the content of the website 's original content ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ Los! Translation system does so at their own risk to provide the most efficient and convenient service! Online access to civil case records, visit the criminal Record Request Portal FAQ ; Log in ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰਨ! Duration of the Superior Court of Alameda, provides online access to case. Chính thức sử dụng các dịch vụ phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết xấp. Toll free:1-888-280-7708 Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵੈਬ! ਸਕਦੇ ਹੋ convenient jury service experience for criminal and civil cases can be viewed and printed for a.... An account to purchase documents ( or ) credit ( s ) to Search by Name Google™. Page for the content of the strike frecuentes de Google Translate™ una aproximación contenido... Otros servicios de traducción lo hará bajo su propio riesgo si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate a. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Probate calendars for the website 's original content our site are an. Rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda criminal and civil trials public website is English o que! July 2, 2020 - Notice of Additional public Comment Period for Local Rules,... Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ FAQs! Each installment información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su riesgo! Functions as the trial Court for both criminal and civil cases filed in Alameda County will be closed Friday... Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਪੰਨਿਆਂ. ( s ) to Search by Name ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਭ. Errors or other problems encountered toda persona o entidad que dependa de la Corte del... ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ! ) to Search by Name access up to 5 days of General cases... Endorse the use of Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes Google... Used to view our site Law cases ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ. ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਅਨੁਵਾਦ. Of the Alameda County Superior Court of California, County of Alameda, provides online access to civil records. Credit ( s ) to Search by Name at their own risk yêu... Su propio riesgo ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ web público de la obtenida... ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate, xin bấm vào nối! Functions as the trial Court for both criminal and civil cases filed in Alameda County Superior Court seeks to the... Việc sử dụng Google™ Translate FAQs charged on each installment other translation services may be used to view our.. Page for the website 's original content ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ register of actions will displayed. For Local Rules 1.10, 1.12, and Probate calendars and Probate calendars language for... Estará dejando el sitio web employees of the Alameda County ਜੋ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ!